Buah cengkih dan pala Ternate. (Hairil Hiar/Kieraha.com)